Балалардың ерте жастағы даму бағдарламасы

Программа раннего развития детей по ДО

БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУ ҮШІН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ- ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ҚҰРУ БОЙЫНША МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ЖӘНЕ АТА-АНАЛАРДЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Балалардың ерте жастан дамуы үшін олардың әлеуметтік дағдыларын және өз бетінше оқу дағдыларын дамытатын бағдарлама

«ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЗАТТЫҚ- ДАМЫТУШЫ ОРТА»

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ СЕНСОМОТОРЛЫҚ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАҒДЫЛАРЫ МЕН ӚЗІН-ӚЗІ ҤЙРЕТУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ БОЙЫНША ПЕДАГОГТЕРГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И НАВЫКОВ САМООБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Об утверждении программы в дошкольном образовании для раннего развития детей.

СТАНДАРТ «ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»