Оқу мотивациясының деңгейін бағалау мақсатында орта буын оқушыларымен. Н Г Лускановтың сауалнамасы жүргізілді. В целях определения уровня оценивания учебной мотивации провели анкетирование Н Г Лусканова To define the level of study motivation pupils were taken a Luskanov´s questionnaire